ما رونوشت از مطالب و کارهای خوب را افتخار می دانیم و تفکرمان این است که می توان از ایده‌ها و اطلاعات خوب دنیا چه در ایران و چه در خارج از ایران ایده و الهام گرفت و یا استفاده کرد و آن ها را با تفاوت، بهبود و شخصی سازی برای خودمان اجرایی کنیم. ما در بخشی از مطالب یا فیچرهای سایت، از دیگر سایت‌ها ایده و الهام گرفته و یا از انها اطلاعاتی را جمع آوری کرده و بازنشر داده ایم، در نتیجه اسامی کلیه سایت هایی که از ها رونوشت کرده ایم در این بخش اعلام خواهد شد تا حق ناشرین را به لحاظ شرعی و قانونی پایمال نکنیم.

همیار توسعه/نوین/مدیر سبز/وب۲۴/آرمانیک/وب وان/مجموعه طراحی سایت لیمو

امیدواریم که هیچ وقت حق کسی را پایمال نکرده و کارمان را مانند بسیاری از گروه های موفق در این حوزه، شرافتمندانه انجام دهیم.